Fitosanitārās prasības stādāmajam materiālam

Drukāt

Valsts augu aizsardzības dienests informē, ka izmantojot apzaļumošanā dažu sugu dekoratīvo augu stādāmo materiālu, ir jāievēro fitosanitārās prasības.

Saskaņā ar 2004.gada 30.marta Ministru kabineta noteikumu Nr. 218 „Augu karantīnas noteikumi” 37.punktu, lai izplatītu konkrētus (fitosanitārajai kontrolei pakļautos) augus un augu produktus, tiem jāpievieno attiecīgā veida augu pase, kas apliecina, ka augi ir pārbaudīti un atzīti par veseliem un kvalitatīviem,

t.i.:

 

Veicot iepirkumus saistībā ar zemāk minēto augu iegādi, lūdzam pieprasīt, lai augu izplatītājs nodrošinātu augus ar augu pasēm. Augu pase var būt pievienota katram augam vai visai partijai. Par līdzvērtīgu augu pasei tiek uzskatīts norādījums pavadzīmē - „Augu pase”, kas var būt jebkurā no Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu valodām.

Sakarā ar to, ka Latvijai ir piešķirts aizsargājamās zonas statuss uz bakteriālajām iedegām, Latvijā bakteriālo iedegu saimniekaugus var pārvietot ar augu pasi, kas paredzēta tieši aizsargājamai zonai vai arī aizsargzonas apzīmējums ir norādīts pavadzīmē. Aizsargājamās zonas apzīmējums var būt:

a)      „ZP – b2” („ b2” apzīmē bakteriālo iedegu kodu), vai

b)      „ZP- LV” (apzīmē konkrētu valsti, kurā atļauts izplatīt augus), vai

c)      „ZP –E, EE, F, FI, IT, IRL, LT, LV, PT, SI, SK, UK” (apzīmē aizsargājamās zonas)

Augu pase nepieciešama šādiem bakteriālo iedegu Erwinia amylovora saimniekaugiem:

Izplatot Plum Pox potyvirus saimniekaugus, augu pases vajadzīgas Prunus ģints augiem – plūmēm, ķiršiem, mandelēm, aprikozēm, persikiem.

Izplatot Phytophthora ramorum saimniekaugus, augu pases vajadzīgas:

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu par normatīvajos aktos par augu karantīnu noteikto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu pārvietošanu ar nederīgu augu pasi vai bez tās, Valsts augu aizsardzības dienests piemēro sodu juridiskai personai no 100 līdz 5000 Ls, fiziskai personai no 10 līdz 250 Ls vai, attiecīgajā gadījumā, augu konfiscēšanu.

2012.gadā tika iznīcināti no Nīderlandes un Vācijas ievestie 142 bakteriālo iedegu saimniekaugi, kam bija pievienotas neatbilstošās aizsargājamai zonai augu pases.

Normatīvie akti par fitosanitāriem jautājumiem ir atrodami Valsts augu aizsardzības dienesta mājas lapā: www.vaad.gov.lv, sadaļā Normatīvie akti-Augu karantīna.

Vairāk informācijas par augu pasēm  un aizsargājamām zonām, kā arī augu karantīnas organismu aprakstus Jūs varat atrast Valsts augu aizsardzības dienesta  mājas lapā: sadaļā Informācija sabiedrībai - Par augu karantīnu Latvijā.

Informāciju sagatavoja

Valsts augu aizsardzības dienests